V Ježíši Kristu rosteme k jednotě, otevřenosti a lásce.

KRISTUS

Ježíš Kristus je středem našeho života a našeho vyučování. On je jedinou cestou k záchraně od hříchu a k věčnému životu. Vedeme proto lidi k tomu, aby se ke Kristu obrátili, aby jej následovali a podle biblického zaslíbení očekávali jeho druhý příchod.

DUCHOVNÍ RŮST

Duchovně rosteme skrze osobní vztah s Ježíšem Kristem a působením Ducha svatého v našich životech. Zdrojem duchovního poznání je Bible – inspirované Boží slovo, které je normou pro náš život. Důležitou součástí duchovního života sboru je individuální i společné studium Bible, modlitba, půst a výchova nových vedoucích. S vděčností se přiznáváme k odkazu lutherské reformace a dědictví našich předků.

JEDNOTA

Usilujeme o jednotu v postojích a směřování sboru. Proto uznáváme a ctíme autority, nesoudíme a nepomlouváme druhé, ale respektujeme jejich názor. Řešíme konflikty v zárodku, usmiřujeme ty, kteří stojí proti sobě, a směřujeme k dohodě při zachování pravdy evangelia. Přiznáváme vlastní chyby a odpouštíme, jako i Kristus odpustil nám.

OTEVŘENOST

Náš sbor je otevřený všem, kteří do něj přicházejí. Jsme aktivní při vydávání svědectví ve sboru i mimo něj. Osobně nebo s využitím nových způsobů komunikace zveme další k účasti na životě sboru a citlivě odstraňujeme bariéry, které mohou stát v cestě - uzavřenost, nesrozumitelnost, apod. Podílíme se na dění v naší obci, reagujeme na potřeby lidí a podporujeme rozmanité formy misie.

SLUŽBA V LÁSCE

Po vzoru Ježíše Krista prokazujeme lásku, jsme citliví na životní situace druhých, navštěvujeme je, pomáháme nést jejich břemena a podáváme pomocnou ruku.
Vážíme si těch, kteří slouží, jsme za ně vděčni a pečujeme o ně. Pomáháme druhým rozeznat jejich obdarování a hledáme nové příležitosti ke službě. Obětavost v materiální oblasti považujeme za součást praktického života víry.